Víme, že ochrana osobních údajů, které nám poskytujete, je velmi důležitá. Zacházíme s nimi s veškerou pečlivostí a v souladu s platnou legislativou. Budeme rádi, když se seznámíte, jakým způsobem v Rogerovi zpracovávání osobních údajů probíhá, jaké údaje o vás sbíráme a jaká práva můžete uplatnit. Pro vaši lepší orientaci jsme tyto informace strukturovali do otázek a odpovědí. Jednoduše tak zjistíte, jak dlouho údaje uchováváme nebo proč to vůbec děláme.

Ještě před tím, než se pustíte do četby, jsme si pro vás připravili rychlý přehled o shromažďovaných údajích.

Pouze údaje, které opravdu potřebujeme

Patří mezi ně například vaše kontaktní a identifikační údaje. Ke sběru těchto údajů nás zavazuje zákon a jsou nezbytné pro poskytování našich služeb.

Vaše data jsou v bezpečí
 
Neposkytujeme je třetím osobám, jsou shromažďovány pouze u nás, v Rogerovi.

Pokud se chcete dozvědět více o ochraně osobních údajů, následující text vám odpoví na tyto otázky:

 • Jaké osobní údaje zpracováváme?
 • Proč údaje sbíráme?
 • Kdo jsou příjemci a zpracovatelé osobních údajů?
 • Jak dlouho osobní údaje uchováváme?
 • Jaká jsou vaše práva?
 • Na koho se obrátit?
Jaké osobní údaje zpracováváme?

Údaje, které zpracováváme, opravdu potřebujeme, jinak bychom nemohli poskytovat naše služby.

Jedná se o následující osobní údaje:

 • Identifikační údaje – Titul, jméno, příjmení, datum narození, místo a stát narození, rodné číslo, číslo průkazu totožnosti a dobu jeho platnosti, vydavatele průkazu totožnosti, adresu trvalého bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresu, pohlaví, státní příslušnost, číslo bankovního účtu a informaci o politické exponovanosti. Jedná se o osobní údaje, díky kterým jsme schopni jednoznačně určit vaši totožnost a nezaměnitelně vás identifikujeme. K jejich sběru jsme zavázáni zákonným nařízením.
 • Kontaktní údaje – Především kontaktní adresa, telefon a e-mailová adresa. Díky těmto osobním údajům s vámi budeme moci komunikovat.
 • Údaje z prohlížení – Cookies. Tyto údaje získáváme od návštěvníků webové stránky roger.cz

V případě, že budeme chtít zpracovat jiný údaj nebo údaje využít pro jiné účely, než jsou údaje uvedené výše, můžeme tak učinit pouze na základě platně uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním takto získaných osobních údajů udělujete samostatně.

Ochrana osobních údajů: pro je vůbec sbíráme?

Sbíráme pouze nezbytné údaje pro poskytnutí co nejlepší služby. Zároveň musíme dodržovat platnou legislativu, která reguluje poskytování finančních služeb.

Předávání údajů, které nám svým souhlasem během registrace předáváte, je dobrovolné. Ostatní údaje vyžadujeme, jelikož jejich sběr je nezbytný pro splnění smlouvy nebo plnění našich právních povinností. V případě vašeho nesouhlasu s poskytnutím těchto údajů, vám nemůžeme naši službu poskytnout.

Vzhledem ke skutečnosti, že Roger je povinnou osobou ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a je povinna plnit povinnosti dle tohoto zákona. Kontrolu údajů ve smyslu tohoto zákona Roger provádí pomocí automatizovaných systémů.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů
Veškeré osobní údaje, které jste nám poskytli, uchováváme v Rogerovi. Neposkytujeme je žádné třetí osobě, pokud k tomu nemáme váš výslovný souhlas. Výjimkou jsou obchodní vztahy klientů a investorů, kteří spolu uzavírají smlouvu o postoupení pohledávky. Ze zákona jsme povinni v případech podezření na aktivitu spojenou s trestnou činností spolupracovat s příslušnými úřady. Námi uchovávané údaje předáváme orgánům státní správy či jiným úřadům pouze v případě, když nám tak ukládá zákon. Roger nepředává osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.
Zpracovateli osobních údajů jsou:
 • Master Internet, s.r.o., se sídlem Jiráskova 225/21, Veveří, 602 00 Brno, IČO 26277557
  • Data jsou uložena na cloudových serverech tohoto poskytovatele.
 • Šetina, Komendová & Partners s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Florianova 440/17, 612 00 Brno – Královo Pole, IČO 06204872
  • Data mohou být poskytována za účelem právních služeb.
Pro účely zasílání obchodních sdělení poskytujeme osobní údaje následujícím zpracovatelům:Tyto subjekty jsou vázány povinností mlčenlivosti a vaše osobní údaje nesmí použít k žádnému dalšímu účelu.
Ochrana osobních údajů: jak dlouho je uchováváme?

Doba, po kterou jsme povinni některé údaje uchovávat je dána zákonem.

Osobní údaje klientů uchováváme po dobu trvání smluvního vztahu a následně 10 let po ukončení smluvního vztahu. Ostatní osobní údaje, které zpracováváme pro plnění povinností vycházejících ze zvláštních právních předpisů, zpracováváme pouze po dobu stanovenou těmito předpisy. V případě potřeby použití osobních údajů pro ochranu oprávněných zájmů Roger. Zpracovány jsou po dobu nezbytnou k uplatnění těchto práv.

Ochrana osobních údajů: vaše práva

Právo na přístup 
Máte právo od Rogera získat potvrzení, zda osobní údaje jsou či nejsou zpracovány. Pokud vaše údaje zpracováváme, máte právo k nim získat přístup, stejně jako k následujícím informacím:

 • Účel zpracování.
 • Kategorie dotčených osobních údajů.
 • Příjemci, kterým budou nebo byly osobní údaje zpřístupněny.
 • Plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy.
 • Právo požádat správce o opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování, či vznést námitku proti tomuto zpracování.
 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu
 • Získat dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od vás samotných.
 • Právo získat informaci, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
 • Právo získat kopii zpracovaných osobních údajů.

Právo na opravu osobních údajů
Máte právo na to, aby Roger bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Případně doplnil neúplné osobní údaje.

Právo na výmaz osobních údajů
Jako subjekt údajů máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu vymazali vaše osobní údaje, které se vás týkají v případě, že:

 • Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.
 • Jako subjekt údajů odvoláte souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování.
 • Vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování.
 • Osobní údaje byly zpracovány protiprávně.
 • Osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu EU nebo ČR.
 • Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Právo na výmaz se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právních povinností, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků a další případy stanovení v GDPR.

Právo na omezení zpracování
Máte právo na to, aby Roger omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

 • Popíráte přesnost osobních údajů na dobu potřebnou k tomu, aby Roger mohl přesnost osobních údajů ověřit.
 • Zpracování údajů je protiprávní, subjekt osobních údajů odmítá jejich výmaz a žádá místo toho o omezení jejich použití.
 • Roger již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Roger převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Právo vznést námitku proti zpracování
Máte právo z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají a které Roger zpracovává z důvodu jeho oprávněného zájmu. Roger v takovém případě osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami vás, jako subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na přenositelnost údajů
Máte právo získat osobní údaje, které se vás, jako subjektu osobních údajů týkají a které jste poskytli společnosti Roger, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Roger, které byly osobní údaje poskytnuty, bránila, a to v případě, že:

 • Zpracování je založeno na souhlasu.
 • Zpracování se provádí automatizovaně.

Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Pokud se subjekt údajů domnívá, že Roger nezpracovává jeho osobní údaje zákonným způsobem, má právo podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: 234 665 125.

Právo na informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování
Roger je povinen oznamovat jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Pokud to subjekt údajů požaduje, Roger informuje subjekt údajů o těchto příjemcích.

Právo být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů
Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámí Roger toto porušení bez zbytečného odkladu subjektu údajů.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
Pokud některý z osobních údajů zpracováváme na základě vašeho souhlasu, máte právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv písemně odvolat. Nesouhlas se zpracováním osobních údajů je nutné zaslat v písemné formě na e-mailovou adresu gdpr@rogeras.com

 • Pokud je pohledávka pojištěná a odběratel 60 dnů po splatnosti nezaplatí, dohodneme se na přihlášení k pojistnému plnění.
 • V případě, že pohledávka pojištěna není, dojde ke zpětvzetí dané pohledávky (tzv. regresní faktoring) a financovanou částku budete muset investorovi vrátit. V případě potřeby se dohodneme na splátkovém kalendáři.
Ochrana osobních údajů: na koho se obrátit

Informace o správci osobních údajů:
Obchodní společnost: Platební instituce Roger a.s.
IČO: 01729462
Sídlo: Merhautova 327/1, Brno, 631 32. Společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně (dále „Roger“)
Kontaktní e-mail: gdpr@rogeras.com
Roger nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Dozorový orgán:
Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů
Sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7
Kontaktní e-mail: posta@uoou.cz
Telefonní číslo: 234 665 125

Soubory cookie

Chceme, aby naše webová stránka roger.cz byla co nejvíce intuitivní a pro vás jako uživatele přehledná a jasná. Proto při návštěvě našich webových stránek používáme textové soubory, které identifikují uživatele a zaznamenávají jeho uživatelskou aktivitu, takzvané cookie. Text v tomto souboru je tvořen řadou čísel a písmen, které identifikují počítač uživatele, ale neposkytují však žádné konkrétní údaje o uživateli. Díky tomu jsme schopni neustále zlepšovat vaši uživatelskou zkušenost s naším webem.

Proč tedy užíváme soubory cookie a podobné technologie?

 • Přihlášení – V tomto případě si soubory cookie ukládáme, abyste se nebyli nuceni přihlašovat pokaždé, když kliknete na některou stránku našeho webu. Když se přihlásíte do osobního účtu na stránkách www.roger.cz dojde k uložení šifrovaného souboru cookie, který vám umožní přecházet mezi stránkami webu bez nutnosti se opakovaně přihlašovat. Můžete si také uložit své přihlašovací údaje, abyste se nemuseli pokaždé znova přihlašovat.
 • Nástroje pro přehlednější web – Na naší webové stránce mohou být umístěny cookie soubory třetích stran. Může se tak jednat například proto, že Roger pověřil tuto třetí stranu například analýzou webových stránek, za účelem jejich zpřehlednění nebo urychlení načítání stránky. Roger využívá službu Google Analytics od společnosti Google, Hotjar a Pixel od společnosti Facebook.

Většina webových prohlížečů přijímá soubory cookie automaticky. Poskytují však ovládací prvky, které umožňují jejich blokování nebo odstranění, můžete tak mít nad svými daty kontrolu. Uživatelé webové stránky roger.cz jsou oprávněni nastavit si svůj prohlížeč tak, aby bylo používání cookie na jejich počítači omezeno či zabráněno. Nicméně webové rozhraní Rogera v tom případě nemusí fungovat správně a nemusí vám poskytnout potřebný uživatelský komfort. Pokyny k blokování nebo odstraňování souborů cookie v prohlížečích lze zpravidla nalézt v dokumentaci nápovědy jednotlivých prohlížečů.

Ochrana osobních údajů: závěrečná ustanovení

Tyto zásady ochrany osobních údajů bude Roger v případě potřeby aktualizovat. Aktuální verze Zásad ochrany osobních údajů bude vždy dostupná na webové stránce roger.cz. Dojde-li v těchto Zásadách ochrany osobních údajů k podstatné změně ve způsobech nakládání s osobními údaji, Roger subjekty údajů informuje tak, že před implementací těchto změn Roger viditelně zveřejní upozornění. Roger doporučuje Zásady ochrany osobních údajů průběžně kontrolovat.

Doufáme, že vám tento dokument pomohl a našli jste veškeré informace, které jste potřebovali zjistit. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

© 2022 Platební instituce Roger a.s. | IČ: 01729462 | ČNB licence č. j. 2016/135060/​CNB/570
Platební instituce Roger a.s.
Merhautova 327/1
613 00 Brno-Černá Pole
chevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram